Dane personalne
Imię i nazwisko dr inż. Mariusz Węglarski
Telefon 17 854 4708
Email
Budynek A
Nr pokoju 68
Adres ul. W. Pola 2
Jednostka organizacyjna Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

Wykształcenie

► 2005 — stopień naukowy doktora

⇒ stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, nadany przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

⇒ temat rozprawy doktorskiej: „Wyznaczanie cieplnych własności komponentów mikroukładu grubowarstwowego na podstawie identyfikacji dynamicznych zmian pola temperatury”

⇒ promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz

⇒ recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Apanasewicz

                        prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

► 1996 — tytuł magistra inżyniera

⇒ Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny, kierunek elektrotechnika, specjalność aparatura elektroniczna

⇒ temat pracy magisterskiej: „System wieloprocesorowy oparty na magistrali I2C”

⇒ promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz

► 2001 — stopień nauczyciela mianowanego

⇒ uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych

► 1996 — kwalifikacje pedagogiczne

⇒ Studium Przygotowania Pedagogicznego przy Politechnice Rzeszowskiej

⇒ metodyka przedmiotów elektrycznych i elektronicznych

► 1991 — tytuł technika

⇒ Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Rzeszowie; specjalność radiotechnika i telewizja

Praca zawodowa

► 2006 — zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

► 1996 – 2006 — praca na stanowisku asystenta w Zakładzie Układów Elektronicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej

► 1997 – 2004 — praca na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

► 1995 – 1996 — staż asystencki w Zakładzie Układów Elektronicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej

Nagrody i wyróżnienia

► 2013 — Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za opracowanie koncepcji i organizację trzech zintegrowanych laboratoriów badawczych EMC, RFID i HYBRID

► 2011 — Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za prace badawcze w dziedzinie mikro- i nanotechnologii elektronicznych

► 2010 — Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

► 2006 — Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora

► 2007 — III wyróżnienie za prezentację na Sesji Plakatowej XXV Konferencji Naukowo-Technicznej Sekcji Polskiej IMAPS

►1995/1996 — stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej

Działalność dydaktyczna

► prowadzenie zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych z przedmiotów technika mikroprocesorowa, podstawy techniki mikroprocesorowej, systemy mikroprocesorowe, programowalne układy cyfrowe, elektronika w pojazdach samochodowych

► opracowanie i modyfikacja programów nauczania dla prowadzonych przedmiotów

► organizacja i opieka nad laboratorium techniki mikroprocesorowej oraz programowalnych układów cyfrowych

Działalność naukowa

► realizacja prac badawczych w zakresie integracji różnego typu elektronicznych technologii hybrydowych na potrzeby realizacji poszczególnych elementów systemu radiowej identyfikacji obiektów RFID, w szczególności identyfikatorów dedykowanych do nietypowych zastosowań

► autorstwo i współautorstwo wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych

► prezentacja wyników badań naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych

► wykonywanie recenzji prac naukowych

► realizacja prac B+R+W w ramach umów z Partnerami z przemysłu i instytucji naukowych – opracowanie kilku nowatorskich rozwiązań w zakresie systemów radiowej identyfikacji obiektów oraz hybrydowych struktur wielowarstwowych

► współpraca z przemysłem w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych

Działalność organizacyjna

► budowa Laboratorium zintegrowanych mikro- i nanotechnologii hybrydowych w ramach projektu Unii Europejskiej „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej", Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.3 „Wspieranie innowacji”, główny wykonawca w ramach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej

► budowa Laboratorium Technologii Mikro- i Optoelektronicznych oraz Laboratorium Badań Środowiskowych w ramach projektu Unii Europejskiej „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo – badawczej Politechniki Rzeszowskiej”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1 – „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, główny wykonawca w ramach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej

► udział w komitetach organizacyjnych:

⇒ 25st International IMAPS Poland Conference & Exhibition 2001

⇒ VII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE 2002

⇒ 31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition 2007

► kilkuletni udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

► organizacja i opieka nad Laboratorium techniki mikroprocesorowej

Uczestnictwo w działalności towarzystw naukowych

► IMAPS (International Microelectronics and Packaging Society) Poland Chapter

► IEEE (IEEE Antennas and Propagation Society)

► SEP (Stowarzyszeniu Elektryków Polskich) Oddział Rzeszowski.

Zainteresowania

► aktywne uprawianie sportu — bieganie, pływanie i ...

► aktywne poznawanie świata — turystyka górska i nadmorska, piesza i zmotoryzowana 

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom